Vi hjälper er med

Totalentreprenad

Med totalentreprenad lämnar ni över ansvaret helt till oss som enda entreprenör och vi ansvarar därmed för både projektering och arbetsutförandet i det överenskomna byggnadsprojektet.

Hjälp med

Totalentreprenad

Totalentreprenad är en entreprenadform där en och samma entreprenör, även kallat totalentreprenör, är ansvarig för både projektering och produktion. Entreprenören kan i sin tur ta in olika underentreprenörer för olika uppdrag, men beställaren har bara en avtalspart, alltså vi! Detta för att vi som totalentreprenör har ett så kallat funktionsansvar för själva entreprenaden, det vill säga att vi ansvarar för att projektet eller att byggnaden uppfyller den avtalade funktionen och det avtal som signerats. Avtalet signeras när vi tillsammans är överens om funktionsansvaret och avtalet utgör sen grunden för vad som ingår och vad som inte ingår i priset.

Med funktionsansvar menas att entreprenören, inom ramen för vad som är överenskommet enligt avtal, följer och uppfyller den funktion som avtalats i kontraktet. Det är också vi som totalentreprenör som ansvarar för eventuella fel som dyker upp längs vägen och att entreprenadens funktion motsvarar vad som signerats i avtalet. Som totalentreprenör har vi alltså hela ansvaret och du som kund kan tänka på annat. Skulle ett fel av något slag uppstå, reklamerar du endast till oss som enda avtalspart. Det är vårt ansvar att kontakta ansvarig elektriker och att få problemet löst. 

Även om priset blir något högre med totalentreprenad, blir det oftast billigare i slutändan eftersom risken för fel minimeras med oss som erfaren och kompetent entreprenör i ryggen.

 

Vad ingår i en totalentreprenad?

Avtalet

När både beställare och entreprenör är näringsidkare baserar vi våra totalentreprenader på ett standardavtal som heter ABT06 (Allmänna bestämmelser för totalentreprenad). ABT06 innefattar byggnadsarbeten, anläggningsarbeten och installationsarbeten och ges ut av Byggandets Kontraktkommité (BKK).

 

När beställaren är konsument gäller alltid konsumenttjänstlagen (1985:716) och som komplement till lagen kan ett entreprenadkontrakt, framtaget av bland andra Villägarnas Riksförbund, användas parterna emellan. Avtalet heter ABS09 och finns att tillgå på Villaägarnas Riksförbunds hemsida

 

Som du kanske förstår är avtalet mycket viktigt både för dig som beställare och för oss som totalentreprenör. Avtalet, tillsammans med lämpliga försäkringar skyddar båda parter ifall det skulle bli fel på vägen.

 

Byggherre

En vanlig term som ni förmodligen hört någon gång är byggherre och ordet byggherre syftar till den person som äger bygget och som låter utföra entreprenaden. Det är alltså du som konsument eller ansvarig näringsidkare som är byggherre.

 

Byggverksamheten och den färdigställda byggnaden eller anläggningen är byggherrens fulla ansvar. Byggherren ska se till så att gällande föreskrifter uppfylls och att tillsyn och kontroll genomförs på ett rätt och riktigt sätt. Byggherren ser också till så att det finns rätt kompetens och resurser för att genomföra projektet genom skyldighet att utse en kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen och en byggarbetsplatssamordnare enligt Arbetsmiljölagen samt också tillhandahålla en elektronisk personalliggare enligt Skatteförfarandelagen.

 

Låter det som ett stort ansvar? Glöm inte att det är vi som totalentreprenör som har det fulla ansvaret och vi vägleder alltid våra kunder till att göra rätt. Tillsammans ror vi projektet i land och det är vi som totalentreprenör som är kapten.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig krävs inte vid enklare åtgärder där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan en kontrollansvarig, men när man ska genomföra projekt som kräver bygglov eller bygganmälan behövs en kontrollansvarig. En kontrollansvarig är ansvarig för att kontrollera så att lagar och regler följs enligt gällande lagstiftning. Detta upprätthålls genom en kontrollplan. Det är sedan byggherrens ansvar att se till så att kontrollplanen efterföljs. Den kontrollansvarige ska i sin tur, i samråd med byggherren, kontinuerligt göra besiktningar på bygget och sedan avrapportera till byggherren. Man kan säga att den kontrollansvarige är lite spindeln i nätet och den person som har övergripande kontroll över byggprojektet.

Vanliga frågor

Vid en totalentreprenad har entreprenören hela ansvaret. Entreprenören ansvarar dels för eventuella fel som uppkommer men också för att entreprenadens funktion motsvarar det som avtalats mellan parterna.

Utan totalentreprenad får man själv stå för lämpliga försäkringar och besiktningar. Det blir också ditt ansvar som beställare att se till så att byggplatsen blir rätt rustad för att kunna genomföra projektet. Kostnader man kanske inte tänker på kan också lätt rusa iväg och ställa till det ekonomiskt.

Totalentreprenad är en entreprenadform som innebär att vi som entreprenör sköter både projektering och utförande. Som totalentreprenör har vi ett uppdragsförhållande med beställaren och är ansvariga för att projektet genomförs efter det ingångna avtalet.

anlita oss

Behöver du hjälp?

Anlita oss för kvalitet, pålitlighet och ett professionellt utförande av uppdrag.

Begär offert