Vi hjälper er med

Dränering

Fukt- vatten- eller mögelskador vill vi alla helst undvika, men när fukt tränger ner i husgrunden kan det ibland bildas mögel samt dålig lukt och andra tråkigheter. I vissa fall kan till och med hela husgrunden vittra sönder. Men som tur är, finns det något vi kan göra åt saken.

Hjälp med

Dränering

Fukt- vatten- eller mögelskador vill vi alla helst undvika, men när fukt tränger ner i husgrunden kan det ibland bildas mögel samt dålig lukt och andra tråkigheter. I vissa fall kan till och med hela husgrunden vittra sönder. Men som tur är, finns det något vi kan göra åt saken.

Vi hjälper dig med ny dränering

Om du får problem med fukt i källaren behöver du med stor sannolikhet dränera huset. Det behöver inte alltid vara så, men i de flesta fall löser en dränering problemet och det är därför viktigt att du alltid först kontaktar oss för en bedömning. Risken är annars stor för att man sätter in fel åtgärder och i värsta fall till och med förvärrar skadan.

Gubbarnas Entreprenad undersöker och besiktigar alltid en befintlig dränering och ger därefter ett åtgärdsförslag. Detta för att kunna göra en så korrekt bedömning som möjligt. Visar det sig att huset behöver dräneras, ja, då är det så och med 30 år i branschen löser vi gärna det problemet åt er.

Varför är dränering viktigt?

En korrekt dränering är en av de absolut viktigaste parametrarna för ett välmående hus och med en ungefärlig livslängd på 25 år, behöver dräneringen vid detta intervall ses över och förnyas. Då ett hus utsätts konstant för fukt både från marken och himlen, hjälper dräneringen till med att fånga upp och leda bort vattnet från huset till exempelvis en dagvattenledning, alternativt en stenkista på tomten.

Med en dränering förhindrar man att fukt tränger in i grunden och därmed skyddar man sin källare och husgrund från bland annat fukt- vatten- och mögelskador.

Varningstecken på att ditt hus behöver en ny dränering

Eftersom dräneringsrören ligger under mark är dessa svåra att inspektera, men det finns andra tecken att vara uppmärksam på för att veta om dräneringen inte fungerar:

  • Fukt i källaren
  • Vatten läcker in från källarväggar eller golv
  • Problem med mögel i källaren
  • Dålig och unken lukt i källaren
  • Färg och puts flagnar från insidan av källarväggen
  • Blöt mark kring husgrunden
  • Sprickor på fasad eller väggar inomhus kan bero på att husets betongplatta är fuktskadad

Ett tips är att mäta källarluften med en hygrometer (instrument för att mäta luftfuktigheten). En normal luftfuktighet bör ligga mellan 40 och 60 procent. Mätvärden på 60 procent och över bör man reagera på och mätvärden på över 75 procent bör tas på allvar och direkt åtgärdas. En luftfuktighet på över 75 procent ökar risken för skador. Det är heller inte bra för hälsan.

Hur går en dränering till?

För att på ett så enkelt sätt som möjligt försöka förklara hur ett dräneringsarbete går till, kan du här läsa om några viktiga steg i processen.

Planering inför den nya dräneringen

När den befintliga dräneringen har gjort sitt, måste man börja planera inför det nya dräneringsarbetet. I detta steg bestämmer vi var rensbrunnar och ledningar ska vara placerade. I vissa fall är en tillståndsansökan till kommunen nödvändig, till exempel om du vill koppla den nya dräneringen på kommunens dagvattensystem eller om du behöver anlägga en ny stenkista. Tillvägagångssättet med dessa ansökningar kan skilja sig från kommun till kommun, men med många års erfarenhet och med dräneringsjobb utförda i många olika kommuner – är vi vana vid processerna i sin helhet och hjälper er självklart även med detta.

Grävarbete

För att kunna hjälpa er med en ny dränering krävs det att vi gräver cirka två meter djupt runt fastigheten, rättare sagt, vi gräver så djupt att vi kommer 20 cm under husets grundsula. Och med våra erfarna och kunniga grävmaskinister utförs detta precisionsarbete mycket säkert med full inblick i dräneringsarbetet. Vi gräver också alltid i etapper och frilägger därmed aldrig huset helt. Detta minimerar risken för sättningar och framtida problem.

Regelbundna kontroller

Vi utför under hela arbetets gång regelbundna kontroller och vid varje frilagd del av grunden kontrollerar vi alltid för sprickor eller andra skador. Vi kontrollerar även så att hålkärlet är okej, alltså skarven mellan bottenplattan och väggen.

Vattnet leds bort

Nu är det dags att leda bort vattnet och det görs genom att lägga ut dräneringsrör som sen täcks av geotextilduk. Geotextilduken behövs för separera jordmassor och dräneringen på botten av schaktet som grävts upp. I detta skede lägger man även på dräneringsröret som har till uppgift att tränga bort vattnet. Dräneringsröret kopplas i sin tur på kommunens dagvattenledning som är kopplad till kommunens vattennät, alternativt kopplas dräneringsröret till en befintlig stenkista.

Skydd för husgrunden

Det är av yttersta vikt att vattnet från dräneringsröret inte tränger in mot husgrunden och detta löser vi genom att använda en så kallad platonmatta, som ser till att just detta inte sker. Man kan även använda sig av dränerande isoleringsskivor som både torkar ur grunden men som även värmeisolerar grunden.

 

Dagvattenledningar dras

Dagvattenledningarna dras för att vattnet ska ledas bort från grunden. Detta moment tar hand om vatten från tak och eventuella asfalterade ytor och kan ske på fler olika sätt.

 

Utnyttja ROT-avdraget

När du anlitar ett företag för rotarbete, har du enligt skatteverket rätt till skattereduktion för delar av arbetskostnaden, genom ett så kallat rotavdrag. Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till rotavdrag och företaget får dra av högst 30 procent. För att få ta del av ROT-avdraget ska du äga och bo (helt eller periodvis) i fastigheten där arbetet ska utföras. Du ska också vara skattebetalare i Sverige.

anlita oss

Behöver du hjälp?

Anlita oss för kvalitet, pålitlighet och ett professionellt utförande av uppdrag.

Begär offert